Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užívání e-shopu vinonasbavi.cz.

Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky používání e-shopů Vinonasbavi.cz platí pro všechny osoby, které navštěvují a využívají tyto e-shopy. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou platné ode dne zveřejnění na stránkách e-shopů umístěných na webových adresách Vinonasbavi.cz. To, že je s Podmínkami používání e-shopů zákazník srozuměn a souhlasí s nimi, stvrzuje při objednávce produktů a/nebo služeb, kde je pro uskutečnění objednávky povinen zaškrtnout pole „Seznámil jsem se s obchodními podmínkami a potvrzuji je“.
Tyto Podmínky a rovněž veškeré užívání e-shopů vinonasbavi.cz se řídí právními předpisy České republiky. 

1) PROVOZOVATEL A PRODÁVAJÍCÍ

Provozovatelem webu Vinonasbavi.cz je společnost LocalWine s.r.o. IČ: 04778821, se sídlem Děbolínská 41, Praha 4 – Kunratice 148 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 253257. 

2) DODAVATEL ZBOŽÍ

Dodavatelem zboží jsou:

  • Rodinné vinařství Beneš, Sklepní 641, 691 56 Hrušky, IČ 75748738 / DIČ CZ7501024058,
  • Vinařství Nechory, HM, s.r.o., Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín, IČ 64508676 / DIČ CZ64508676,
  • Vinařství Nešpor & Rajský, Medlov 434, Moravská Nová Ves, IČ 75820501,
  • Martin Čapka, Prušánky 682, 696 21 Prušánky, IČO: 05301769, DIČ: CZ94080202263,
  • Vinařství Petr Marada, Mikulčice 598, 696 19 Mikulčice, IČ 71200541 / DIČ CZ8111194322,
  • Vinařství Ilias, Přehradní 92, 692 01 Pavlov, IČ 68766815 / DIČ CZ5708072590.
  • Vinařství Kořenek, Bavory 157, 692 01 Mikulov, IČ 67503322

 

3) UŽÍVÁNÍ E-SHOPŮ, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB

Zákazník využívá e-shop vinonasbavi.cz na vlastní odpovědnost a je přitom povinen zachovávat právní předpisy České republiky. Pakliže by Zákazník porušil pravidla stanovená těmito Podmínkami, má Provozovatel právo zamezit zákazníkovi přístup do e-shopů Vinonasbavi.cz.

Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto Podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Provozovatel při provozování e-shopů vinonasbavi.cz je účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

Provozovatel e-shopu vinonasbavi.cz je odpovědný za splnění povinností Dodavatele.

Provozovatel e-shopu LocalWine s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup na e-shopy vinonasbavi.cz. Taktéž neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání e-shopů vinonasbavi.cz, škody způsobené přerušením provozu, počítačovými viry a dalšími okolnostmi.

Zákazník vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci e-shopů dává Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů o Zákazníkovi a o jeho nákupech. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, fakturační adresa (příp. doručovací adresa, je-li odlišná od fakturační), e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, které poskytne při nákupu v e-shopech vinonasbavi.cz.

Provozovatel e-shopů vínonasbavi.cz se zavazuje nakládat s osobními daty Zákazníka důvěrně. Osobní údaje získané v rámci uzavřené kupní smlouvy nebudou poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou Prodávajících, kterým jsou osobní údaje Zákazníka předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník zároveň souhlasí s jejich využitím pro marketingové účely Provozovatele e-shopů vinonasbavi.cz.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě zboží a/nebo služeb v e-shopech vinonasbavi.cz a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat provozovatele o vymazání svých osobních údajů z databáze, pokud to nenaruší bezproblémové doručení zboží.

Zákazníkem se může stát pouze osoba starší 18-ti let. Zákazník bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že Provozovatel e-shopů vinonasbavi.cz může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). 

4) PRÁVA A POVINOSTI PROVOZOVATELE, DODAVATELE A ZÁKAZNÍKA

Provozovatel má uzavřeny smlouvy s obchodními partnery (Dodavateli), jejichž zboží a/nebo služby může Zákazník nakupovat v e-shopech vinonasbavi.cz.

Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem vzniká odesláním objednávky. Zákazník přitom stvrzuje, že je seznámen s Podmínkami používání e-shopů Vinonasbavi.cz a souhlasí s nimi. Součástí takto uzavřené kupní smlouvy jsou tyto VOP.

Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, telefonní číslo, e-mail a další případně požadované údaje.

Po odeslání objednávky je Zákazník o potvrzení objednávky informován elektronicky.

Zboží odebrané z e-shopů vinonasbavi.cz zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do okamžiku jeho úplného zaplacení.

Po doručení zásilky je zákazník povinen si ji prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu.
Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou Zákazníkem hrazeny Provozovateli náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné).

Provozovatel ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky a vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací list. Dodavatel ani Provozovatel nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje Zákazníkem, které znemožní dodání objednávky.

Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud Zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a/nebo služby a zaplatit kupní cenu.

Provozovatel se snaží doručit objednané zboží a/nebo služby Zákazníkovi v co nejkratším termínu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem. 

5) ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ, NÁKLADY NA DODÁNÍ

Messenger / Přepravní služba / Rozvoz zboží (Zboží je běžně vybavováno do 1-2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem začíná lhůta pro odeslání okamžikem připsání platby na účet Provozovatele. Ceny v e-shopu jsou pro Zákazníka konečné, k cenám v e-shopu již není přičítána žádná přirážka za dopravu- (platí pouze při nákupu nad 4 kartony = 24 lahví.)

Osobní odběr je možný na následující adrese:
Vinotéka Na šikmé ploše, Mikulandská 3, Praha 1 

6) PLATBA ZA ZBOŽÍ

Elektronicky platební kartou
Dobírkou 

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí objednaného zboží a/nebo služeb. V takovém případě je Zákazník povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslat Provozovateli nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Zákazník je povinen vrátit zboží nepoužité a kompletní ve zcela nepoškozeném stavu společně s dokladem o koupi zboží. Zákazník může zboží vrátit provozovateli osobně nebo zasláním zboží poštou. Zboží musí být Provozovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Zákazníkem. Zákazník je zároveň povinen uvést, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu).

Uplatní-li Zákazník toto právo, má Provozovatel povinnost uhradit Zákazníkovi vynaložené finanční prostředky ve výši kupní ceny objednávaného zboží. Provozovatel je povinen vrátit vynaloženou finanční částku za zakoupené zboží včetně nákladů na dodání Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od jeho odstoupení od smlouvy a vrácení nepoškozeného zboží. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Provozovatel v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) vysloveně upozorňuje Zákazníka, že náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník. 

8) VADNÉ PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí 24 měsíců od převzetí zboží. Provozovatel se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé neodbornou manipulací, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, poškozením přírodními živly, prostřednictvím třetích osob a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo nevhodným zacházením a skladováním ze strany zákazníka.

V případě, že zboží není při převzetí Zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či není v odpovídajícím množství.

Reklamaci je možno uplatnit na adrese: info@vinonasbavi.cz, Kontaktní adresa | LocalWine s.r.o., Děbolínská 1064/41, 148 00 Praha 4.

K uplatnění reklamace je nutné, aby Zákazník zaslal společně s výrobkem (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u Provozovatele. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu Provozovatele. Provozovatel vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhoduje Provozovatel obratem, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. 

9) PLATNOST A ÚČINNOST TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne zveřejnění na stránkách e-shopu Vinonasbavi.cz, tj. ode dne 1.4. 2016. 

10) VYMEZENÍ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické pošty info@vinonasbavi.cz

Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka.

Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem – spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Tyto podmínky nedopadají na vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem, který při koupi jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující dává odesláním objednávky svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním vyplněných osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Provozovatele a Prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení elektronickou formou). Těmito osobními údaji jsou míněny jméno a příjmení, dodací adresa, telefon a e-mail. S osobními údaji, které kupující v rámci uzavření kupní smlouvy poskytne, je nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou distribučních společností pro zajištění bezproblémového doručení objednaného zboží a tím dokončení nákupu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, pokud si tak vyžádá. Souhlas s využitím osobních údajů pro marketingové účely Provozovatele a Prodávajícího je možné kdykoliv odvolat telefonicky nebo elektronicky formou e-mailu. 

12) PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU VINONASBAVI.CZ

Zákazník dává odesláním objednávky svůj souhlas s Obchodními podmínkami společnosti Vínonasbavi.cz
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Ověření věku

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Alkohol mohou nakoupit pouze dospělé osoby. Potvrďte, že jste starší 18 let.

nebo